Hệ Thống Trang Bị

I.Cách Nhận Trang Bị

 

Loại Trang Bị Hình Ảnh Vòng Sáng 

 

 

Rương Trang Bị

Càn  Khôn

Sử Code Nạp Lần

Đầu 100k

 

 

 

Rương Trang Bị

Hỗn Thiên

Trùng Sinh 15-50

 

 

Rương Trang Bị

Liệt Hỏa

Trùng Sinh 55-95

 

 

Rương Trang Bị

Cửu Âm

Trùng Sinh 110-190

 

 

Rương Trang Bị

Kim Cang

Trùng Sinh 220-380

 

Rương Trang Bị

Truyền Thuyết

Trùng Sinh 440-760

 

 

II.Đổi hệ trang bị

Lưu ý :

+ Chọn đúng hệ cần mở

+ Tháo đồ mặc trên nhân vật xuống rồi thay đổi hệ

+ Giá đổi : 50 xu / 1 món đồ