Thương Hội

I.Phần Thưởng Nhiệm Vụ.

  • Phần thưởng khi hoàn thành 40 nhiệm vụ

 

Hoàn thành

Phần thưởng

10 nhiệm vụ

-5v bạc khóa 

-5v bạc

 

20 nhiệm vụ

-5v bạc khóa 

-5v bạc 

30 nhiệm vụ

-5v bạc khóa 

-5v bạc

40 nhiệm vụ

-20v Bạc Khóa

-20v Bạc 

- 1 Rương Thưởng Thương Hội( 5000 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái , 500 Mảnh Ghép Vũ Khí, 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn, 200 Tỷ Kinh Nghiệm ) Khóa

-2 Mông Trần Bảo Thạch ( Không Khóa)

 

II.Điều kiện tham gia

 

III.Cách thức tham gia

Khi hội đủ điều kiện, đồng đạo có thể tìm đến Chủ Thương Hội để nhận nhiệm vụ Thương Hội. Một nhiệm vụ Thương Hội bao gồm 40 bước.

Sau khi hoàn thành xong 40 bước mới được xem là hoàn thành 1 nhiệm vụ Thương Hội.

 

Nhiệm vụ thương hội bao gồm 3 loại chính:

  • Đưa thư : Đưa thư của thương hội đến vị trí Người Liên Lạc Thương Hội, do chủ Thương Hội chỉ định.
  • Thu thập : Thu thập các vật phẩm do Chủ Thương Hội yêu cầu.
  • Sưu tầm : Sưu tầm các lệnh bài do chủ Thương Hội yêu cầu.

Nhiệm vụ Thương Hội tuy không khó để thực hiện nhưng đòi hỏi quý đồng đạo phải có sự kiên trì vì có nhiều nhiệm vụ thu thập. Để nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể gặp Chủ Thương Hội ở các thành thị lớn.

Nhiệm vụ thu thập

 

Nhiệm vụ sưu tầm

Nhiệm vụ này yêu cầu thu thập các lệnh bài trong các tính năng của Kiếm Thế như: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Danh Bổ Lệnh, Lệnh bài nghĩa quân...

Sau khi nhận nhiệm vụ, tham gia tính năng tương ứng với nhiệm vụ được giao, đánh quái hoặc vượt ải có thể nhận được lệnh bài thương hội mà NPC Thương Hội yêu cầu.

 

 

 

Nhiệm vụ đưa thư

 

Hộp thu thập Lệnh bài Thương Hội