Trang Bị Ngựa

I. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên

Thu thập: Hoạt động trong game

Tác Dụng: Mở ra Đầu  Khôi, Dây Cương, Móng Sắt, Bàn Đạp,Yên Ngựa random 

Đầu Khôi

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Đầu  Khôi 

Dây Cương

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Dây Cương

Móng Sắt

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Móng Sắt

Bàn Đạp

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Bàn Đạp

Yên Ngựa

Thu thập: Mở Rương Trang Bị Ngựa

Tác Dụng: Sử dụng nâng cấp Yên Ngựa

I.Nâng Cấp

Khi  mở Rương Trang Bị Ngựa Ngẫu Nhiên được : Đầu  Khôi, Dây Cương, Móng Sắt, Bàn Đạp,Yên Ngựa

Chuột phải vào Đầu  Khôi, Dây Cương, Móng Sắt, Bàn Đạp,Yên Ngựa để Nâng cấp

Trang Bị Ngựa

 Tỷ lệ % Thành công
Cấp 1 100
Cấp 2 100
Cấp 3 60
Cấp 4 50
Cấp 5 40
Cấp 6 30
Cấp 7 20
Cấp 8 15
Cấp 9 10
Cấp 10 5

 

Lưu Ý:

  • Thât bại không bị hạ cấp