Vận Tiêu

I.NPC Liên Quan

Di chuyển đến nơi Vận Tiêu

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng

1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )

 • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu (3 Tiền Xu/LB )
 • Làm mới tiêu xa cần 2 Tiền Xu
 • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
 • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

Phần Thưởng

(Cướp Xe tiêu)

 • 10 Tỷ kinh nghiệm
 • 500 Mảnh Ghép Ấn
 • 500 Mảnh Già Lam Kinh
 • 50 Chiến Thần
 • 5 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
 • 250 Mảnh Ghép Ấn
 • 250 Mảnh Già Lam Kinh
 • 25 Chiến Thần
 • 2 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

 • 25 Tỷ kinh nghiệm
 • 1000 Mảnh Ghép Ấn
 • 1000 Mảnh Già Lam Kinh
 • 100 Chiến Thần
 • 10 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
 • 500 Mảnh Ghép Ấn
 • 500 Mảnh Già Lam Kinh
 • 50 Chiến Thần
 • 5 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

 • 50 Tỷ kinh nghiệm
 • 2000 Mảnh Ghép Ấn
 • 2000 Mảnh Già Lam Kinh
 • 200 Chiến Thần
 • 20 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
 • 1 Bảo Thạch Cấp 1-5
 • 1 Đầu Ngựa
 • 1 Lệnh Bài trùng sinh
 • Có Cơ Hội Nhận được Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)
 • 1000 Mảnh Ghép Ấn
 • 1000 Mảnh Già Lam Kinh
 • 100 Chiến Thần
 • 10 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

 • 100 Tỷ kinh nghiệm
 • 5000 Mảnh Ghép Ấn
 • 5000 Mảnh Già Lam Kinh
 • 500 Chiến Thần
 • 50 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
 • 1 Bảo Thạch Cấp 1-5
 • 2 Đầu Ngựa
 • 1 Lệnh Bài trùng sinh
 • Có Cơ Hội Nhận được Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)
 • 2500 Mảnh Ghép Ấn
 • 2500 Mảnh Già Lam Kinh
 • 250 Chiến Thần
 • 25 Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái
 • 1 Đầu Ngựa

III. Bản Đồ Vận Tiêu

Tại dịch trạm 1 - 2 có thể làm mới tiêu xa 1 lần, cần 2 Tiền Xu để làm mới

Tiêu sau khi làm mới có thể cao hoặc thấp hơn tiêu hiện tại.


Nơi nhận tiêu xa

 

Nơi Làm mới tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Lưu Ý:

 • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được phần thưởng.
 • Rời xa tiêu quá 5 phút  xe tiêu sẽ biến mất